Disclaimer, juridische informatie & gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de website www.element61.be is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Doel van de site

De website www.element61.be bevat informatie over de algemene organisatie en het dienstenaanbod van de element61 kantoren in België. Tevens biedt onze website case based content aan ter informatie van de bezoekers van haar website. De site wil een eenvoudige, snelle en verbeterde toegang bieden tot de informatie die in dit domein beschikbaar is. De website verwijst ook door naar websites van andere organisaties, overheidsdiensten of –instellingen die informatie ter beschikking stellen. De respectievelijke organisaties en overheidsdiensten of -instellingen zijn daarbij zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze via hun eigen website ontsluiten.

Alle informatie op onze website is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders bepaald wordt. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit, en u mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen moet u altijd de bevoegde diensten binnen de bevoegde overheden raadplegen of professioneel advies inwinnen bij ter zake gespecialiseerde beroepscategorieën of ondernemingen. Op of via de website ter beschikking gestelde informatie, documenten en/of wetteksten mogen niet als authentieke overname van officieel aangenomen tekst worden beschouwd. Enkel de officiële tekst die in het Belgisch Staatsblad of het Europees Publicatieblad gepubliceerd is, geldt als authentieke tekst en heeft voorrang

De inhoud van deze website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden, teneinde deze aan te passen aan de actualiteit en de ter zake geldende regelgeving.

Gebruik & toegankelijkheid van de website

element61 besteedt veel aandacht en zorg aan de website www.element61.be en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen, is de wereld voortdurend in beweging en kan element61 niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie ten allen tijde volledig, juist nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal element61 de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u ons deze meedelen in een e-mail naar info@element61.be.

element61 spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. element61 kan echter niet garanderen dat de website www.element61.be volledig vrij van onderbreking is en niet door technische problemen wordt getroffen.

element61 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma’s.

Bescherming van de persoonsgegevens

Voor zover er persoonlijke informatie wordt gevraagd verbindt element61 er zich toe om de gegevens te behandelen in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. In ieder geval verbindt element61 er zich toe om dergelijke gegevens enkel te gebruiken voor het doel waarvoor ze worden opgevraagd en ze niet bekend te maken aan derden. element61 treft hiervoor de best mogelijke beschermingsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

Hyperlinks & verwijzingen

Op of via de website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. element61 beschikt dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. element61 aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, in overeenstemming met de bepalingen opgenomen in Boek XI “Intellectuele eigendom” van het Wetboek van Economisch Recht. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. element61 behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Indien u commercieel gebruik wenst te maken van informatie weergegeven op deze website of indien u deze informatie in het publiek wil verspreiden, dan dient u hiervoor onze toestemming te vragen. Deze toestemming kan aangevraagd worden via e-mail (info@element61.be). U vermeldt in de aanvraag welke informatie u wenst te gebruiken en het doel waarvoor u deze informatie wenst te gebruiken. Indien u de toestemming wordt verleend is deze steeds kosteloos.

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan element61 bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. element61 wijst iedere verplichting van de hand betreffende het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. element61 mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

U stemt ermee in dat element61 de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

Beveiliging

Wij nemen alle nuttige maatregelen voor de fysische en logische beveiliging van onze website, zonder evenwel een perfecte veiligheid te kunnen garanderen. Door het raadplegen van onze website erkent u dat geen enkel systeem of geen enkele procedure dergelijke risico’s volledig kan uitsluiten en aanvaardt u de hieraan inherent verbonden risico’s.

U bent zelf verantwoordelijk voor de bescherming van uw eigen systemen en belangen met betrekking tot iedere vorm van elektronische communicatie en/of internetverkeer. Wij zullen niet aansprakelijk kunnen worden gesteld, ongeacht de wijze of de vorm, zowel op contractuele, als op strafrechtelijke (hierin begrepen nalatigheidsgrond), hetzij op elke andere grond, voor enig verlies, voor enige vergissing of enig verzuim, die het gevolg is van of verband houdt met het raadplegen van onze website.

Geschillen

Deze online overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat op deze site staat, vallen onder de toepassing van het Belgische recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de Belgische rechtbanken en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

Alle geschillen zullen tot de exclusieve bevoegdheid behoren van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.