SOPFI – IBM Planning Analytics in de zorg

Persoonsvolgende Financiering (PVF)

 
Met de komst van de Persoonsvolgende Financiering (PVF) wordt een nieuwe manier gehanteerd om subsidies in de gehandicaptenzorg toe te kennen. Die overstap vraagt om een verdere professionalisering van het financieel management binnen een organisatie die hulp verleend aan deze mensen.
 
Personen met een handicap ontvangen sinds kort een subsidie voor hun zorgvoorziening. Vroeger ging deze rechtstreeks naar de zorginstelling, voortaan gaat die naar de persoon met de handicap. Die heeft nu een eigen budget om zelf zijn ondersteuning te bepalen. Het zogenaamde punten rugzakje.
 
We switchen van een aanbod gestuurde aanpak naar een vraag gestuurde. De koppeling tussen de subsidie en aanbod verdwijnt. Deze nieuwe manier van financiering in de gehandicaptenzorg vraagt om sociaal ondernemerschap. U als aanbieder van gehandicaptenzorg moet vanaf nu uw cliënten overtuigen met uw diensten, en de meerwaarde en prijs ervan goed in het oog houden.
 
Die overgang vraagt om een verdere professionalisering van uw financieel management. Want een kwaliteitsvol zorgaanbod steunt op slimme strategische keuzes, een adequate budgettering en betrouwbare financiële planning en rapportering.
 

Sociaal Ondernemerschap  & PVF Financieel Inzicht (SOPFI)

 

 

SOPFI is een gebruiksvriendelijke berekenings- en simulatieoplossing gemaakt met gebruik van IBM Planning Analytics Workspace, de nieuwe front end van hun planning tool. Samen met Moore Belgium, zorginstellingen en werkgeverskoepels (het Vlaams WelzijnsVerbond (VWV) en SOM, de federatie van Sociale Ondernemingen) werd een rekenmodel ontwikkeld dat aansluit aan de noden van de zorginstellingen en de nieuwe regeling.
 
IBM Planning Analytics is de grote draaimolen die de complexe materie, die PVF is, samenvoegt in een tool die aanspreekbaar is voor de zorginstellingen via een internet browser verbinding. SOPFI is daarbij op dit moment een unicum in België, het is de eerste live implementatie van IBM Planning Analytics Workspace dat zo’n groot publiek bereikt.  Momenteel gebruiken over 200 gebruikers deze tool simultaan doorheen hun budget perioden.
 
SOPFI is gebouwd om de zorginstellingen te ondersteunen op 2 vlakken:
1. Financieel Management;
2. Intake en contract besprekingen met cliënten.
 
 

Financieel Management

In dit verhaal komt de klassieke toepassing van IBM Planning Analytics naar boven. De tool is op zo’n manier ontwikkeld dat het makkelijk is om uit een flat file de personeels en clienten gegevens op te laden en deze in een budgettering te plaatsen. 
 

De tool is op zon manier gemaakt, dat het duidelijk is welke stappen moeten voorgaan op een kostenverdeling. Deze kostenverdeling zorgt dan voor een vertaling van het aanbod naar een puntenpakket toe met de verbonden verkoopsprijs zodat een client makkelijk kan gaan shoppen met zijn punten.  Hierdoor heeft niet alleen een zorginstelling een klare kijk op zijn aanbod en kosten, maar heeft ook de zorgbehoevende een duidelijk beeld op wat hij kan doen met zijn nieuwe punten rugzak.  Zoals net vermeld, is de tool een begeleide weg naar een kostenverdeling. Achter elk van de schermen schuilen de nodige input schermen en een rekenmodel dat rekening houdt met de nodige parameters zoals zorgzwaarte, baremas, puntenwaarde,

 

SOPFI – IBM Planning Analytics in de zorg

click to enlargeSOPFI – IBM Planning Analytics in de zorg

Budgettering

De kosten en opbrengsten worden in kaart gebracht door een combinatie van manuele input en automatisch rekenwerk door IBM Planning Analytics. De interface laat toe om eenvoudige input te doen en om op het einde tot een correcte budgettering te komen. 

SOPFI – IBM Planning Analytics in de zorg

click to enlargeSOPFI – IBM Planning Analytics in de zorg

Simulatie & Optimalisatie

Naast de standaard budgettering en input, kan er natuurlijk gewerkt worden aan het optimaliseren van een zorginstelling. In die mate dat een zorg instelling het beste aanbod kan uitbrengen naar zijn cliënten, maar ook optimaal intern zijn werking kan doen.

Hiervoor zijn verschillende simulatie mogelijkheden geïntroduceerd waarbij het gehele input model gekopieerd kan worden naar een van de 5 simulatie scenario’s. 

SOPFI – IBM Planning Analytics in de zorg

click to enlargeSOPFI – IBM Planning Analytics in de zorg

Na een simulatie op te starten, kan er gemakkelijk naar een optimalisatie gewerkt worden, je kan onderling de verschillende simulaties gaan vergelijken om voor hun voorziening te gaan uitmaken wat de beste combinatie mogelijk is.

SOPFI – IBM Planning Analytics in de zorg

click to enlargeSOPFI – IBM Planning Analytics in de zorg

Financiele rapportering

Op vlak van rapportage biedt IBM Planning Analytics Workspace een grote vrijheid.  Om deze vrijheid toch beperkt te houden, hebben we een rapporteringslaag ontwikkeld binnen in de Workspace.
 
Na een succesvolle input fase, kan er gerapporteerd worden binnen in de tool.  We hebben samen met de voorzieningen bekeken wat hun vragen en belangen waren die ze met een rapportering willen beantwoorden en oplossen. Hiervoor hebben we een serie van rapporten en dashboards gemaakt die relevant kunnen zijn. Hiermee kunnen ze dan nauwgezet hun voorziening opvolgen, zowel op maand als jaar basis.
 

Naast rapportering, geeft een dashboard de nuttige KPI’s weer die het financiële management van een voorziening bepalen.

SOPFI – IBM Planning Analytics in de zorg

click to enlargeSOPFI – IBM Planning Analytics in de zorg

Berekening van de VAPH subsidies

Op basis van de gemaakte afspraken rond betaling in punten of cash, berekent de SOPFI oplossing de subsidieaanvraag bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
 
Deze subsidieaanvraag is zeer belangrijk, omdat hier een voorziening financieel mee staat of valt.  We hebben hiervoor de nodige parameters, die elk jaar wijzigen, ingebouwd en de tool gaat automatisch rekenen hoe de voorziening er VAPH gewijs voor staat.  Ook hier is de mogelijkheid om te optimaliseren binnen een voorziening. Aan de hand van filters kan er vergeleken worden tussen verschillende simulaties, om op die manier tot de optimaalste berekening  te komen.
 

Dienstenaanbod en contract bespreking

Naast een reken en simulatie tool, moet SOPFI ook dienen als begeleidende tool om rechtstreeks met cliënten contractbesprekingen te doen.  Binnen de tool definieer je diensten en pakketten die aangeboden kunnen worden. Een voorbeeld: het pakket ‘woonondersteuning mét nachtpermanentie’. Elke dienst en elk pakket krijgt een unieke naam, waardoor u soortgelijke pakketten toch andere prijzen kunt geven.
 
 
Tijdens het intakegesprek kan snel en efficiënt bepaald welke diensten er aangeboden kunnen worden - rekening houdend met de specifieke wensen en het beschikbare aantal punten van de cliënt. De oplossing geeft ook aan welke betalingswijze (cash of in punten) het meest aangewezen is voor de cliënt en voor uw organisatie.
 

Samenvatting

De SOPFI oplossing maakt gebruik van IBM Planning Analytics. Zowel de rekenkracht van Planning Analytics, maar ook de nieuwe front-end functionaliteit van de laatste versie van Planning Analytics werden aangewend om tot een elegante oplossing te komen. De gebruikers-interface is dusdanig gebouwd dat de applicatie nooit verlaten moet worden. Ook de file upload die nodig is en de handleidingen zijn mee rechtstreeks beschikbaar in de user interface. Alles blijft in één mooi proces geintegreerd en werkt vlot door de intuïtieve navigatie die opgezet is.