DW - Data Warehousing & Modeling

Data quality

Data kwaliteit omvat aspecten zoals beschikbaarheid, compleetheid, accuuraatheid, consistentie, relevantie and tijdigheid van de data. Een hoge data kwaliteit is essentieel voor business intelligence.

Voorbeelden van slechte data kwaliteit: ontbrekende velden, oud of niet accurate informatie, data conflicten, niet toegankelijke data.

Data mashup

Een data mashup is de integratie van heterogene digitale data van verschillende data bronnen in functie van business doeleinden.

Data mapping

Het mappen van data is het proces waarbij twee verschillende data modellen met elkaar gelinkt worden. Het wordt gebruikt in software engineering om informatie te beschrijven. Het wordt binnen data warehousing gebruikt om een bron data model te linken met een doel data model, waarbij additioneel de verschillende transformaties tussen beide modellen worden omschreven. 

Data latency

Data latency, in een data warehouse contekst, is het tijdsinterval tussen de creatie van de data in het bron system en het tijdstip waarop diezelfde data beschikbaar komt voor gebruikers in het business intelligence platform.

Role-based security

Een beveiliging op basis van rollen is een gebruikersbeveiliging die u toelaat om de toegang te beperken tot een bepaalde feature of dataset in een systeem op basis van de rol van een gebruiker.

Ranking

Bij ranking zullen individuen, groepen, producten, etc. op een schaal geplaatst worden, uitgezet ten opzichte van de anderen.

Hierbij wordt elk individueel geval ten opzichte van elk ander individueel geval geëvalueerd, om als dusdanig vast te stellen, dewelk van beiden hogerop in de ranking of volgorde dient te komen. Het is vanzelfsprekend dat verschillende objecten dezelfde ranking of volgorde kunnen hebben.

Prototyping

De constructie van een gedeeltelijk systeem bedoelt om bepaalde aspecten van het beoogde systeemgedrag te demonstreren met als doel de nodige gebruikers acceptatie te verkrijgen of ook om de nodige technische haalbaarheid vast te stellen.

Pivot table

Een pivot tabel of een draai-tabel laat u toe om de data te bekijken vanuit verschillende perspectieven of dimensies. Deze functionaliteit is typisch voorzien in business intelligence tools.

Percentage of total

Het betreft hier het visualiseren van data in een tabel als een percentage van het totaal van alle data, gebruikmakend van het percentage van een rij of het percentage van een kolom. Een gebruiker kan bijvoorbeeld ‘Verkoop in een bepaalde regio’ tonen als een percentage van de totale verkoop voor alle regio’s.

Pagina's

Abonneren op RSS - DW - Data Warehousing & Modeling