DW - Data Warehousing & Modeling

Alert

Een alarm refereert naar automatische signalen of korte berichten die gestuurd kunnen worden via SMS, een email of een indicator op een dashboard of een rapport. Ze roepen op tot actie nadat een bepaalde event is opgetreden. Ze worden eveneens gebruikt om bepaalde taken aan verantwoordelijken toe te kennen of om bepaalde individuen te informeren omtrent bepaalde dringende problemen. Deze alarmen kunnen voortspruiten uit de resultaten van een rapport of uit bepaalde queries.

Role-based security

Een beveiliging op basis van rollen is een gebruikersbeveiliging die u toelaat om de toegang te beperken tot een bepaalde feature of dataset in een systeem op basis van de rol van een gebruiker.

Ranking

Bij ranking zullen individuen, groepen, producten, etc. op een schaal geplaatst worden, uitgezet ten opzichte van de anderen.

Hierbij wordt elk individueel geval ten opzichte van elk ander individueel geval geëvalueerd, om als dusdanig vast te stellen, dewelk van beiden hogerop in de ranking of volgorde dient te komen. Het is vanzelfsprekend dat verschillende objecten dezelfde ranking of volgorde kunnen hebben.

Normalize

Wanneer in een database alle herhalende waardes (op attribuut niveau) verwijderd werden door deze waardes op te nemen in andere tabellen.

Relationele OLTP systemen zijn meestal in hoge mate genormaliseerd. Data warehouses kennen typisch geen hoge graad van normalisatie.

Het normaliseren van data is een proces, origineel gedefinieerd door E.F. Codd en komt neer op het zodanig structureren van gegevens in verschillende tabellen zodat er geen redundantie of dubbele gegevens meer aanwezig zijn.

Information discovery

Information Discovery, "het ontdekken van informatie" bevindt zich tussen het eigenlijke Performantie Management als proces en de beschikbare data-layer in een datawarehouse. Het laat beslissingsnemers toe om de data te benaderen, te navigeren, te analyseren, te formatteren en te delen binnen een organisatie. Het bestaat in de eerste plaats uit een business intellgence platform, met daarin componenten als query, analyse, rapportering en dashboards.

Dimensional hierarchy

Een dimensionele hierarchie laat toe om de data te gebruiken of te begrijpen op verschillende niveaus van aggregatie. Een analyst kan een dimensionele hierarchie gebruiken om bepaalde trends te ontdekken op een bepaald niveau, daarna naar een lager niveau door te drillen om eventueel vast te stellen wat de eventuele redenen zijn voor deze trends, om daarna terug naar een hoger niveau te navigeren om te kijken welke effecten deze trends hebben op de gehele business.

Denormalize

Bij het denormalisatie proces van gegevens zal men de genormaliseerde informatie opnieuw structureren in een vorm waar dubbele data aanwezig mag zijn. Dit is soms de meest aangewezen en enige manier om een datawarehouse in een stermodel te modeleren omwille van performantie redenen. Het dernomaliseren van tabellen slorpt meer opslagruimte op en vertraagt tevens OLTP transactie’s, maar verbetert wel de performantie van queries in een BI omgeving.

Data quality

Data kwaliteit omvat aspecten zoals beschikbaarheid, compleetheid, accuuraatheid, consistentie, relevantie and tijdigheid van de data. Een hoge data kwaliteit is essentieel voor business intelligence.

Voorbeelden van slechte data kwaliteit: ontbrekende velden, oud of niet accurate informatie, data conflicten, niet toegankelijke data.

Pagina's

Abonneren op RSS - DW - Data Warehousing & Modeling